Algemene voorwaarden B2B


INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

Artikel 3 – Prijs

Artikel 4 – Betaling

Artikel 5 – Levering

Artikel 6 – Garanties afnemer

Artikel 7 – Risico-overgang

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Software & dataopslag

Artikel 10 – Vrijwaring

Artikel 11 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

Artikel 12 – Retentierecht

Artikel 13 – Ontbinding

Artikel 14 – Industriële en intellectuele eigendom

Artikel 15 – Overdracht

Artikel 16 – Privacy

Artikel 17 – Wijzigingen / aanvullingen

Artikel 18 – Geschillen & toepasselijk recht

 

 

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:

 • Webshop Gröninger : Webshop Gröninger als onderdeel van Gröninger Cleaning Systems B.V. gevestigd aan Overschieseweg 111, 3044 EH te Rotterdam telnr. 010-437 10 22.
 • Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • Afnemer: elke contractspartij die tot Webshop Gröninger in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Webshop Gröninger gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met Webshop Gröninger een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Webshop Gröninger gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en Webshop Gröninger van toepassing verklaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Webshop Gröninger en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Webshop Gröninger van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Webshop Gröninger niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Webshop Gröninger, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 5. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 6. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Webshop Gröninger wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Webshop Gröninger ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

 

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes

 

 1. Alle aanbiedingen/offertes van Webshop Gröninger zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Webshop Gröninger tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). Webshop Gröninger is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van Webshop Gröninger een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘Zet op bestellijst’ drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van Webshop Gröninger een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
 3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor Webshop Gröninger nimmer bindend.

 

Artikel 3 – Prijs

 

 1. Alle door Webshop Gröninger gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Webshop Gröninger aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend - , porto - en verpakkingskosten.
 3. Webshop Gröninger is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
 4. Webshop Gröninger is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 5. Webshop Gröninger behoudt zich het recht om in specifieke gevallen aanvullende voorwaarden en/of eisen te stellen bij het verwerken van (actie-) kortingen i.c.m. (dealer-) overeenkomsten.

 

Artikel 4 – Betaling

 

 1. Webshop Gröninger is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Webshop Gröninger afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.
 3. Webshop Gröninger is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.
 4. De betalingsconditie bedraagt netto à contant binnen veertien dagen na factuurdatum.
 5. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze - zonder dat een ingebrekestelling is vereist - vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan Webshop Gröninger verder toekomende rechten.
 6. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Webshop Gröninger worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
 7. In geval van betalingsverzuim is Webshop Gröninger gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
 8. Alle betalingen moeten geschieden op een door Webshop Gröninger aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
 9. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij Webshop Gröninger de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
 11. Het doen van betalingen van afnemer aan Webshop Gröninger op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. Webshop Gröninger is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door afnemer aan Webshop Gröninger via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.
 12. Webshop Gröninger behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren.

 

Artikel 5 – Levering

 

 1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen - behoudens andersluidende schriftelijke regeling - de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
 2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 3. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 4. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Webshop Gröninger niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 5. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan Webshop Gröninger te worden gemeld.
 6. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.
 7. Indien de gekochte producten op voorraad zijn in ons magazijn te Schiedam zullen deze uitgeleverd worden binnen 1 tot 3 werkdagen afhankelijk van het type transport. Wanneer producten niet op voorraad zijn zal Webshop Gröninger de afnemer op de hoogte stellen van de verwachte levertermijn.

 

Artikel 6 – Garanties afnemer

 

 1. Afnemer verplicht zich Webshop Gröninger in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:

  a. aan Webshop Gröninger de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend

  b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen

  c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 – 17.00 uur kunnen plaatsvinden.

 3. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Webshop Gröninger vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.
 4. Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Webshop Gröninger ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven. 

 

Artikel 7 – Risico-overgang

 

 1. Ongeacht hetgeen tussen Webshop Gröninger en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van Webshop Gröninger, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
 2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

 1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van Webshop Gröninger tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van € 50.000,-.
 2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien Webshop Gröninger door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  a. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden

  b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

 4. Webshop Gröninger is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van Webshop Gröninger.
 6. Webshop Gröninger is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan Webshop Gröninger in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
 7. Onverminderd het bovenstaande is Webshop Gröninger niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

 

Artikel 9 – Software & dataopslag

 

 1. Bij de koop van een softwareproduct verkrijgt afnemer een gegevensdrager (cd-rom, etc.), de bijbehorende documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.
 2. Afnemer verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door Webshop Gröninger genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient afnemer alle rechten van derden te respecteren.
 3. Installatie van nieuwe software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. Afnemer dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is Webshop Gröninger niet aansprakelijk.
 4. Webshop Gröninger is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij Webshop Gröninger gekochte opslagmedia, behoudens in geval van door afnemer aangetoonde opzet of grove schuld van Webshop Gröninger.

 

Artikel 10 – Vrijwaring

 

 1. Afnemer vrijwaart Webshop Gröninger voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Webshop Gröninger of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer Webshop Gröninger, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico's.
 3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

 

Artikel 11 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

 1. Indien nakoming zijdens Webshop Gröninger of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
 2. Onder overmacht van Webshop Gröninger wordt in ieder geval verstaan:  de omstandigheid dat Webshop Gröninger een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; stakingen; storingen in het verkeer; overheidsmaatregelen die Webshop Gröninger verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; relletjes, oproer, oorlog; extreme weersomstandigheden; brand; in- , uit- en/of doorvoerverboden.
 3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Webshop Gröninger niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

Artikel 12 – Retentierecht

 

Webshop Gröninger is bevoegd om alle zaken die Webshop Gröninger van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Webshop Gröninger, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van Webshop Gröninger, dan is Webshop Gröninger gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

 

Artikel 13 – Ontbinding

 

 1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:

  a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard

  b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd

  c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen

  d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd

  e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden. 

 2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij - na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webshop Gröninger op de afnemeronmiddellijk opeisbaar. Indien Webshop Gröninger de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Webshop Gröninger behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 – Industriële en intellectuele eigendom

 

 1. Webshop Gröninger garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 2. Indien niettemin door Webshop Gröninger moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Webshop Gröninger geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Webshop Gröninger de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij Webshop Gröninger niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Webshop Gröninger ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

 

Artikel 15 – Overdracht

 

Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Webshop Gröninger te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

 

Artikel 16 – Privacy

 

 1. Webshop Gröninger behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Webshop Gröninger gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Webshop Gröninger noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

 

Artikel 17 – Wijzigingen / aanvullingen

 

 1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
 2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

 

Artikel 18 – Geschillen & toepasselijk recht

 

 1. Alle geschillen - waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd - welke tussen Webshop Gröninger en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door Webshop Gröninger met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken - worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Webshop Gröninger.
 2. Voor vorderingen van Webshop Gröninger is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.
 3. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.
 4. Op de door Webshop Gröninger met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

Gegevens Gröninger Cleaning Systems

Vanaf 1 april 2014 hanteert Gröninger Cleaning Systems de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologisch industrie van FME/CWM, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.

De EU en internationale handelsactiviteiten van Gröninger Cleaning Systems zijn veelal juridisch gebaseerd op de Orgalime SI 14 of Orgalime S 2012. E.e.a. wordt per individueel contract overeengekomen. 

Het BTW nummer van Gröninger Cleaning Systems is NL813059264B01

Het IBAN nummer van Gröninger Cleaning Systems is NL65RABO0129008303 (BIC RABONL2U)